Informació general

PROBLEMÀTIQUES COMUNES, MATEIXOS OBJECTIUS

OBJECTIUS DE LA FCC


1. DISPOSAR, INTERCANVIAR, FACILITAR INFORMACIÓ...
2. CREAR SINÈRGIES I MINIMITZAR COSTOS...
3. ENCOMANAR UN RENOVAT IMPULS...
4. FOMENTAR ELS VINCLES I LA COL·LABORACIÓ...
5. TRANSMETRE I COMUNICAR...
6. PROPOSAR I INFLUIR...
7. PROPICIAR UNA PERCEPCIÓ DEL COMERÇ DE CIUTAT...
8. IMPULSAR INICIATIVES, ESTUDIS, PROJECTES...

 

Contituida el setembre de 2004, La Fundació Comerç Ciutadà (FCC) és una institució privada i sense afany de lucre que es crea per reforçar el paper de l’associacionisme comercial d’àmbit territorial i per dotar-lo d’un organisme comú on poder consensuar línies d’actuació conjuntes. Tot i la tipología diversa de cadascuna de les ciutats que la composen, existeixen problemes tant de qualitat urbanística com de manteniment, de finançament, de gestió o de relació amb les administracions locals i autonòmiques que són comuns a tots els centres urbans i que poden tenir una mateixa solució.

Per tal de dotar-se de l’adequada personalitat jurídica, es determina la conveniencia que la FCC es constitueix com una fundació privada, el format que es considera més adient, atès que ofereix les més amplies garanties de transparencia pública i de convenient fiscalitat defugint d’estructures de representativitat piramidal.

La Fundació Privada Comerç Ciutadà es constitueix a Mataró el 21 de setembre de 2004 i resta inscrita en el Servei de Registre i Assessorament d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya el 28 de desembre del mateix any.

La institució està formada per les associacions de comerciants que gestionen els nuclis comercials del centre urbà de Figueres, Granollers, Mataró, Olot, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Vic.

ELS ORGANS DE GOVERN
La FCC es regeix per un patronat del que en són membres totes les entitats associades de ple dret i està dotada d’un Consell de Direcció composat per les associacions que acrediten la presidència, la vicepresidència i la secretaria.

De cara una major operativitat, també se serveix de diferents comisions de treball, de carácter permanent i/o temporal, segons els aspectes a treballar.

LES REUNIONS DEL PATRONAT
Les diferents reunions del patronat, es desenvolupen de forma alternant a les seus (municipis) de les associacions que conformen Comerç Ciutadà i aquestes actuen en cada cas en qualitat d’amfitriones.

D’aquesta forma, s’evidencia el carácter “horitzontal” de la seva estructura representativa, establint-se al mateix temps un immillorable grau d’interrelació i mutu coneixement entre les entitats de Comerç Ciutadà.

LA INTERLOCUCIÓ ASSOCIATIVA
La comunicación interna es resol de forma molt eficaç mitjançant la intranet de la web http://www.comerciutada.com/. En continua evolució, aquest portal recull i presenta l’ideari, raó de ser i objectius generals de Comerç Ciutadà, oferint una interessant información sobre les activitats més rellevants dins la seva dinámica associativa. A més de convidar a la connexió amb d’altres webs relacionades, un “link”directe amb “You Tube” permet la visualització d’enregistraments en els que Comerç Ciutadà n’ha estat protagonista o actor rellevant.

Comerç Ciutadà representa i defensa els interessos de més de 4.500 establiments comercials de tot Catalunya i més de 3.500 empresaris de les PIMES de comerç urbà. Aquests comerços, de vuit comarques catalanes, generen un volum de vendes de prop de 600.000.000 euros i proporcionen al voltant de 8.400 llocs de treball directes.

Característiques de les associacions que conformen comerç ciutadà
Qualsevol associació de comerciants de Catalunya pot esdevenir membre de la Fundació Comerç Ciutadà. La normativa interna estableix els requeriments específics i les condicions inherents a les modalitats d’integració a la mateixa.

En termes generals, es pot dir que es tracta d’entitats associatives que, compromeses amb el tramat econòmic, social i cultural del seu municipi…

Representen i gestionen l’àmbit comercial de centre – ciutat/vila.
Acrediten un significatiu nivell representatiu.
Desenvolupen un pla de foment o de promoció del comerç urbà.
Es gestionen amb recursos professionals estables.
Mobilitzen un pressupost adequat al seu dimensionament.
Són reconegudes per les administracions publiques.